Szkody łowieckie

Koło nasze szacuje szkody i wypłaca odszkodowania za szkody wyrządzone w płodach u uprawach rolnych przez jelenie, sarny, daniele i dziki oraz szkody powstałe w wyniku polowania na terenach obwodów łowieckich nr 111, 112 i 124.

-> mapa obwodów łowieckich

W terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód należy zawiadomić nasze koło łowieckie o wystąpieniu szkody pisemnie:

-> przez nasz formularz zgłoszeniowy

albo przez formularz tradycyjny pod adres

Koło Łowieckie Ziemia Ropczycka
ul. Witosa 16a
39-100 Ropczyce

lub

szkody@ziemiaropczycka.pl

We wniosku należy określić rodzaj szkody (np. podać rodzaj uszkodzonej uprawy), jej dokładną lokalizację oraz datę jej powstania. Jeśli do powstania szkody doszło bezpośrednio przed sprzętem uprawy należy we wniosku określić także planowany termin zbioru. Należy podać swoje dane adresowe i warto także dopisać numer telefonu, to może przyspieszyć załatwienie wniosku, ponieważ bardzo ułatwi kontakt między poszkodowanym a szacującym szkodę i pozwoli np. ustalić dogodny dla obu stron termin przeprowadzenia szacowania.

Jeżeli szkoda powstała w terenie wyłączonym z obwodu łowieckiego (np. w większości terenu miast, obszary wewnątrz zabudowy mieszkalnej, publicznej i gospodarczej miejscowości) szkody zgłasza się do Urzędu Marszałkowskiego. Jeżeli zaś szkoda została wyrządzona przez łosie, szkody zgłasza się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Szczegóły postępowania reguluje rozdział 9 ustawy z 1995 r. Prawo łowieckie.

-> Więcej informacji o szkodach łowieckich

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZGŁOSZENIE SZKODY ŁOWIECKIEJ
Do Koła Łowieckiego Ziemia Ropczycka w Ropczycach:

Niniejszym zgłaszam następującą szkodę wyrządzoną przez zwierzynę łowną (jelenie, sarny, danieli lub dziki):

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑